© 1989 - 2024

De boerderij van Tijsen te Westerland

Westerland - DE BOERDERIJ annex BAKKERIJ VAN DE FAMILIE TIJSEN TE WESTERLAND. Op de Westerlanderweg 34 te Westerland staat de boerderij, welke ruim 120 jaar door de familie Tijsen werd bewoond. Op de gevelsteen staat het volgende te lezen: " 1848 P D V 1850 A J Mil. Volgens overlevering is er tijdens de bouw brand geweest, zodat men opnieuw moest beginnen. Dit zou de verklaring zijn voor de jaartallen. De initialen zijn van de eerste bewoners: Pieter de Vries ( landman) en zijn vrouw Ariaantje Mostert.

Op 23 juni 1852 leenden zij f 1000,- van Jacob Abraham Machiels, wonende op de Amstel in Amsterdam. Onderpand voor deze lening waren een huismanswoning en een partij bouw- en weiland, alle gelegen in Sectie D, nrs. 96/612/ 618/ 797/ 799/ 814 en 815 en een deel wei- en hooiland in de polder Hippolytushoef Sectie C,nrs. 837 en 838. Na het overlijden van zijn vrouw op 19 mei 1857 was Pieter de Vries debiteur van het genoemde kapitaal. Het gaat hem kennelijk niet voor de wind, vanaf 23 juni 1859 blijft hij in gebreke met betalen. Op 16 april 1861 valt de klap. In logement 11 Het Schippershuis ti te Hippolytushoef wordt, ten overstaan van notaris J.L.Kikkert (Texel), tot veiling overgegaan. De verkoop verloopt als volgt:

1. Een huis en erf, staande en gelegen te Westerland, kadastraal bekend Sectie D,nr. 814 groot 80'ellen.

2. Een perceel bouwland genaamde" De Krogt "t kadastraal bekend Sectie D, nr. 815, groot 30 roeden 90 ellen.

3. Een perceel bouwland, gelegen alsvoren, kadastraal bekend Sectie D, nr. 812, groot 14 roeden 10 ellen.

4. Een perceel bouwland, genaamd 11 De Krogt 11, gelegen alsvoren, kadastraal bekend Sectie D nr. 96, groot 37 roeden 80 ellen.

Dit alles wordt toegewezen aan Pieter de Vries voor de somma van f 2000,-, welke verklaarde de koop gedaan te hebben voor Pieter Pietersz. Tijsen. broodbakker, wonende te Hippolytushoef. De overige percelen worden verkocht aan Pieter de Vries. Pieter Pz. Kooy, Pieter Pz. Tijsen, Albert Russelman, Dirk Smit, Jan en Dirk Mulder.

Vanaf dit moment was de broodbakker Pieter Tijsen dus eigenaar van de boerderij. Op,2 juni 1861 trouwt hij met Antje Asjes. Het echtpaar krijgt 12 kinderen, waarvan zoon Meijert het bedrijf van zijn vader voortzet. Meijert Tijsen trouwt op 29 april 1906 met Elisabeth Koorn. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren. Hiervan bleef zoon Simon op de boerderij wonen. Het pand is van 1861 tot 1988 door de familie Tijsen bewoond geweest. Met het overlijden van Simon Tijsen op 22 oktober 1988 kwam hieraan een einde.

De geschiedenis van de boerderij

Vroeger: Pieter de Vries en Ariaantje Mostert. Simon Tijsen beter bekend als Simon de kouwe bakker. Adres: Westerlanderweg 34, Westerland.

De boerderij is gebouwd 1848/1849. Eigenaar is Ariaantje Mostert, huisvrouw van Pieter de Vries. Op de gevelsteen staat te lezen: “ 1848 P.D.V 1850 A.J.M “.

Volgens overlevering is er tijdens de bouw brand geweest, zodat men opnieuw moest beginnen. Dit zou de verklaring zijn voor de jaartallen. De initialen zijn de eerste bewoners: Pieter de Vries, landman en zijn vrouw Ariaantje Mostert.

Op 23 juni 1852 lenen zij f 2000,- van Jacob Abraham Machiels, wonende op de Amstel in Amsterdam. Onderpand voor deze lening zijn een huismanswoning en een partij bouw- en weiland, alle gelegen in sectie D. Een deel van het wei- en hooiland ligt in sectie C.

Na het overlijden van Ariaantje op 19 mei 1857 is Pieter debiteur van het genoemde kapitaal. Het gaat hem kennelijk niet voor de wind, want vanaf 23 juni 1859 blijft hij in gebreke met betalen. Op 16 april 1861 valt de klap.

In logement “Het Schippershuis” te Hippolytushoef wordt ten overstaan van notaris J.L.Kikkert van Texel tot veiling overgegaan. Het huis en erf en aantal percelen land wordt toegewezen aan Pieter de Vries voor f 2000.-. Hij verklaart de koop te hebben gedaan voor Pieter Pietersz Tijsen, broodbakker te Hippolytushoef. Vanaf dit moment is de boerderij in handen van de familie Tijsen. Pieter Tijsen trouwt op 2 juni 1861 met Antje Asjes. Het echtpaar krijgt 12 kinderen, waarvan zoon Meijert het bedrijf van zijn vader voortzet.

Meijert trouwt op 29 april 1906 met Elisabeth Koorn. Zij krijgen 6 kinderen. Van deze 6 blijft Simon op de boerderij wonen. Met het overlijden van Simon Tijsen op 22 oktober 1988 komt een einde aan het Tijsen bezit. Het pand is van 1861 tot 1988 eigendom van de familie Tijsen geweest. In 1990 heeft familie Henk Bovenkerk de oude boerderij/ bakkerij gekocht en laten afbreken. De oude gevelsteen is bewaard en in het nieuwe pand aangebracht.

Het boek Verdwenen boerderijen is verkrijgbaar via de webshop, naar de webshop...