Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

De Historische Vereniging Wieringen heeft de Culturele ANBI status


De naam van de instelling:

Historische Vereniging Wieringen

Het RSIN/fiscaalnummer:

90.33.889


Contactgegevens:

Secretariaat Historische Vereniging Wieringen:

Van Hengelstraat 57

1777 BJ, Hippolytushoef

https://historischwieringen.nl/over-ons/algemene-informatie


Doelstelling:

  • de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis en bewoners van het voormalige eiland Wieringen te stimuleren
  • de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een breed publiek toegankelijk te maken;
  • de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden.


Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2020:

  • Het inrichten, beheren en ontsluiten van een historisch archief.
  • Het inrichten en onderhouden van een website met digitale koppeling naar het archief.
  • Het (4x per jaar) uitgeven van het verenigingsblad ‘Op de Hὁὁgte’. Het incidenteel uitgeven (of ondersteunen van het uitgeven) van historische drukwerken.
  • Het jaarlijks presenteren van een stamboom van een Wieringer familie.
  • Het structureel toetsen van de (vaak) digitale documentatie op mogelijk knelpunten met auteursrechten en de AVG-regelgeving.
  • Het organiseren van lezingen, cursussen, bijeenkomsten en excursies.
  • Het organiseren van exposities.
  • Het inspelen ontwikkelingen in de regio met als doelstelling bij met name de jongere generaties interesse te wekken voor de historie van Wieringen en omgeving.
  • Het afstemmen met andere (meestal historische) verenigingen en stichtingen, vertegenwoordigers van gemeente/provincie, het Regionaal Archief Alkmaar, archeologische instellingen, enz.
  • Het ondersteunen van (vaak) wetenschappelijk onderzoek.
  • Het periodiek afstemmen met Beter Wonen en Wonen en Welzijn over medegebruiksmogelijkheden van onze archiefruimte.


Organisatie en middelen:

Om structureel invulling te geven aan bovengenoemde activiteiten zijn binnen de vereniging de volgende commissies actief:

  • De archiefcommissie, inclusief foto-/filmbeeldbankcommissie
  • De redactiecommissie
  • De genealogiecommissie
  • De excursiecommissie
  • De gravencommissie
  • Ad-hoc commissies/werkgroepen voor incidentele projecten


Bestuurssamenstelling:

Naam

Functie:

Contact:

André Kok

voorzitter

Voorzitter

Wilma Keppel-Willeboordse

secretaris

Secretaris

Henk Beets

penningmeester

Penningmeester

Corrie Hagedoorn-Rasch

bestuurslid, voorzitter Redactie commissie

Redactie commissie

Ina Schoenmaker-Wiegman

bestuurslid


Siem Doorn

bestuurslid


Loet van Zoonen

bestuurslid, distributie Op de Hòògte

Distributie

Jan Wessels

bestuurslid, ledenadministratie

Ledenadministratie

https://historischwieringen.nl/over-ons/bestuur


Beloningsbeleid:

De vereniging kent geen betaalde bestuurders of commissieleden.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De jaarverslagen van de vereniging worden jaarlijks gepresenteerd in het blad “Op de Hoogte’. Onderstaand een beknopt overzicht van onze activiteiten


Hoogtepunten HVW 2015-2019:

2015:

Presentatie Wieringer Woordenboek

Organisatie cursus genealogie.


2016:

Start etalageproject. Eerste etalages in Den Oever (t.o. molen) gevuld met fotomateriaal en tekst ‘Wier (zeegras) op Wieringen’.

Speciale foto-expositie 110 jaar Flora.


2017

Verhuizing van het archief naar de voormalige bovenverdieping bibliotheek in gebouw Parkzicht. Deze ruimte biedt ook mogelijkheid voor kleinschalige groepsactiviteiten, exposities, cursussen, enz.

Presentatie Wieringer Scheurkalender 2018.

Organisatie archeologieavond in het Vikingschip met spectaculaire vondsten op Wieringen.


2018

Een herstart van de Genealogiecommissie met de presentatie van de stamboom Hegeman tijdens twee archeologieweekenden in het dorpshuis van Westerland.

Presentatie boek(je) ‘Het schandaal van Oosterland’ over de Duitse Kroonprins op Wieringen

Tweede fase etalageproject:

Het inrichten van twee etalages in Hippolytushoef (in voormalige smederij Luijt)met fotomateriaal en tekst, thema ‘Kroonprins Wilhelm op Wieringen’.

Het inrichten van twee etalages bij de coupure van de haven Den Oever met fotomateriaal, thema ‘haven(dijk) Den Oever’.


2019

Presentatie stamboom Hegeman tijdens twee stamboomweekenden in het Dorpshuis Westerland.

Het inrichten van een filmbeeldbank.

Het verbeteren van de interactie met het Regionaal Archief Alkmaar met als eerste resultaat het onderbrengen van ons blad ‘Op de Hὸὸgte’ in de digitale omgeving van het RAA.


Financiële verantwoording: