Oosterklief

Dit is een oud deel van Wieringen, waar overwegend boeren woonden. De klieven behoren tot de hogere delen van Wieringen. De Varkensgrasweg en de Hoelm liggen tussen Westerklief en Westerland. Westerklief is bekend geworden door de “stien.“ Deze steen dateert uit de voorlaatste ijstijd en is één van de grootste uit deze periode. Van de stien werd aan de kinderen verteld dat deze zich zou omkeren als hij de klok hoorde slaan. Veel kinderen hebben daar tevergeefs op gewacht.

Later heeft Westerklief landelijke bekendheid gekregen door de vondst van de Vikingschat, een zilverschat uit de tijd van de Noormannen. Op Sint Pieter, 22 februari, was het feest. Voor het sociale leven een belangrijke dag, want dan werden de landerijen opnieuw verhuurd. Op Ooster- en Westerklief was dat aanleiding tot de Klieverkermis. Hierdoor ontstond het rijmpje: Oosterklief en Westerklief, Daar eten ze kool met krenten. En waarom zouden ze dat niet doen, Daar leven ze van d’r rente.

Oosterklief en Westerklief hebben hun naam te danken aan de tijd dat Wieringen een eiland was. De zijkanten van de stuwwal die hier in de Zuiderzee was komen te liggen werden door de golfwerking veranderd in kleine, maar steile klifkusten. Door landbewerking zijn deze kliffen verdwenen, restanten zijn nog te zien aan het Wieringerrandkanaal achter de buurtschappen.

Toen Oosterklief 4, nu nabij Oosterklief 15 en weiland.
Vroeger stond daar de boerderij van Cornelis Bekendam en later van de familie Strand en Ruijter. Volgens het kadaster is Sijtje Robbers, weduwe van Barend Bekendam en boerin te Wieringen, in 1832 de eigenaar. Dat betekent dat de boerderij al eerder is gebouwd. Na Cornelis Bekendam en Dirk Bekendam wordt Trijntje Wagemaker, weduwe van Dirk, eigenaar. Het is dan 1861 en Trijntje is ondertussen huisvrouw van Weert Poel. In 1883 wordt de boerderij ingrijpend verbouwd en in 1887 voor 5/8e deel verkocht aan Simon Strand en Maartje Everts.

Familie Strand en Ruijter
Neeltje Strand en Pieter Mulder krijgen 1/8e deel, evenals Maartje Strand en Fok Langedijk en Gerritje Strand en Cornelis Ruijter
.

Pieter Mulder
In 1938 wordt Pieter Mulder eigenaar. Ondertussen is het een oud gebouw en het zou in 1948 gesloopt zijn. Het huis komt nog wel voor op de kadasterkaart van 1948. Er wordt een nieuw woonhuis naast gebouwd.

Oude boerderij
Op de foto staat de achterkant van de oude boerderij en op de achtergrond net nog het nieuwe huis. Volgens Jo Daan in haar boek 'Wieringen land en leven in de taal', wordt er een nieuwe stal met berging gebouwd. Die is te zien op de foto. Helaas is ook dit gebouw ten prooi gevallen aan de tijd en gesloopt.

Bron: Verdwenen boerderijen van Wieringen. Het boek i s verkrijgbaar via de webshop.