Historische Vereniging Wieringen

Opgericht 17 mei 1989

Bestuur

Beste lezers en lezeressen, stond er op bladzijde 1 van het 1e nummer Op de Hὸὸgte in 1989, waarvoor alle tekst op een typemachine werd uitgetikt en het blad nog werd gestencild. Waarom dit krantje en waarom een historische vereniging zult u zich afvragen, vervolgde de tekst. Wel, dit krantje is gemaakt om u op de hoogte te brengen van de oprichting van de Historische Vereniging Wieringen en waarom dat is gebeurd.

Een groepje van zes personen, te weten de dames T. Lont-Lont, M. Kooij-Modder, N. Rienstra-Mulder en N. Fijnheer-Rotgans en de heren A. Pruimboom en J. Fijnheer hebben vorig jaar meegewerkt aan de tentoonstelling over de Wieringer Eendenkooien en vogelarij. Die tentoonstelling is een succes geworden. Dit jaar werkt deze groep weer mee aan een tentoonstelling, nu over de geschiedenis van het zeewier. Bij dat onderzoek kwamen zulke interessante zaken over Wieringen boven tafel, dat deze groep mensen vond, dat die gegevens eigenlijk goed bewaard moesten worden en dat er misschien nog meer mee gedaan zou kunnen worden. En nu komen er weer historisch interessante zaken te voorschijn.

Vervolgens werd het idee geopperd, dat er eigenlijk een historische vereniging zou moeten zijn om dit soort gegevens te vinden en er eventueel over te publiceren. In de archieven is vast nog veel meer over het oude, historisch belangwekkende Wieringen te vinden. Zo gedacht. zo gedaan. De groep ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement voor een historische vereniging. Notaris (kantoor) Butijn heeft de stukken bekeken en goedgekeurd.

En nu bijna 30 jaar later, bestaat het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen uit de volgende bestuursleden:


NaamFunctie:
Contact:
Gerard Numeijervoorzitter
Voorzitter
Wilma Keppel-Willeboordsesecretaris
Secretaris
Henk Beetspenningmeester
Penningmeester
Corrie Hagedoorn-Raschbestuurslid, voorzitter Redactie commissie
Redactie commissie
Gea Wiegman-Baijsbestuurslid, contact webshopWebshop
Ina Schoenmaker-Wiegmanbestuurslid
Siem Doornbestuurslid
Loet van Zoonenbestuurslid, distributie Op de HòògteDistributie
Jan Wessels
bestuurslid, ledenadministratie
Ledenadministratie
Website:
Peter de Greefsysteembeheer en beeldbankSysteembeheer
Gea Klein-Hammingwebmaster, beheer Facebook en
'Dat was toen' Wieringer Courant -
Wieringermeerbode
Website

Als proef de eerste link naar het digitale blad Op de Hὸὸgte nummer 1 - 1989http://www.archiefhvw.nl/algemeen/index.html

Digitale archief

In de beeldbank foto's van het voormalige eiland Wieringen, personen, evenementen en meer. De beeldbank is i.s.m ZBBS tot stand gekomen.


Redactie commissie

De Redactie commissie verzamelt en schrijft artikelen voor het verenigingsblad Op de Hòògte. Het blad komt viermaal per jaar uit. Een eventueel vijfde nummer is een thema nummer, een special.

Wilt u lid worden van de vereniging?

Wanneer u belangstelling heeft voor de historie van Wieringen en u wilt zich aanmelden als lid?
Lidmaatschap: € 17,50 per jaar
.